Domov > Novice > Ljudska univerza ponovno odpira vrata
Ljudska univerza ponovno odpira vrata

LJUDSKA UNIVERZA PTUJ PO KRAJŠEM POČITNIŠKEM PREMORU, PONOVNO NA ŠIROKO ODPIRA VRATA VSEM VEDOŽELJNIM PODRAVCEM

 

Ptujska Ljudska univerza je ena vodilnih tovrstnih ustanov v Sloveniji. Ponaša se z že 70-letno tradicijo. Različnih izobraževalnih aktivnosti, ki jih izvaja, je iz leta v leto več.

 

Ljudska univerza Ptuj je v zadnjih desetih letih doživela temeljito kadrovsko, prostorsko in vsebinsko prenovo. Postala je sodobna izobraževalna, svetovalna in informacijska ustanova za izobraževanje odraslih in mladine ter tudi šolskih otrok na območju Spodnjega Podravja. »Ponudba izobraževanja LU je bila vedno pestra in se je prilagajala potrebam lokalnega okolja. S svojimi izobraževalnimi programi je velikokrat pripomogla brezposelnim osebam do pridobitve prvega poklica ali prekvalifikacije. Kljub težkim časom v gospodarstvu in javnem sektorju, z velikim številom udeležencev, polnimi oddelki, novimi izobraževalnimi programi in velikim deležem sredstev, pridobljenih na mednarodnih razpisih, potrjujemo našo osebno angažiranost in motiviranost za delovanje in razvoj tega zavoda. S svetovanjem zaposlenih, s svojimi pristopi k delu in nenazadnje z zanimivimi izobraževalnimi programi pomembno prispevamo k dvigu izobrazbene ravni v lokalnem in širšem okolju, ranljivim skupinam ljudi pomagamo k ponovni socialni vključenosti, nekaterim tudi k motivaciji za življenje,« je pred novim šolskim letom povedala direktorica LU Ptuj mag. Klavdija Markež.

Zadnji dve leti se intenzivno ukvarjajo s socialno ogroženimi in ranljivimi skupinami prebivalcev. Ponujajo jim svetovanje, informiranje, ponovno vključevanje v družbo in obilo prijaznosti ter motivacije za življenje. Vse to nudijo brezplačno. Uspeh je izreden, ta način svoje javne službe želijo v naslednjih letih nadgraditi, razviti in razširiti. Ljudska univerza in vsi njeni zaposleni niso zavezani le k strokovnemu delu in etični naravnanosti, temveč tudi k stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju in sistematično razvojnemu delu. Prednostno se želijo ukvarjati z deprivilegiranimi ciljnimi skupinami, kot so mladi osipniki, brezposelni, ženske, starejši odrasli, odrasli s posebnimi potrebami. Svojo programsko ponudbo želijo razširiti, v okviru svoje javne službe pa ponuditi veliko novih izobraževalnih programov. Ne glede na svojo specifičnost so enakovreden partner ostalim izobraževalnim institucijam v državi in tujini. S svojim delom, idejami in aktivnostmi si želijo postati še boljši, prepoznavnejši, prijazni do uporabnikov. Vizija Ljudske univerze Ptuj je postati prepoznavna, najkakovostnejša izobraževalna ustanova za izobraževanje odraslih na Ptujskem in širše. Njihov namen je osveščati javnost o pomembnosti in navzočnosti učenja v vseh starostnih obdobjih in na vseh področjih javnega življenja, je še posebej poudarila direktorica LU Ptuj mag. Klavdija Markež, ki že vrsto let uspešno vodi eno od najprepoznavnejših ljudskih univerz v Sloveniji. Ljudska univerza Ptuj ni prijazna samo do ljudi, ki želijo izboljšati svojo izobrazbeno raven in tudi sicer izboljšati splošno razgledanost, temveč tudi do sodelavcev, saj gre tudi za kolektiv, prijazen do družine. Gre za kolektiv, v katerem si vsi skupaj in vsak posebej prizadevajo, da bi na svojem področju naredili še več za ljudi, željne znanja. Pri tem stavijo tudi na inovativnost.

Kot pravi mag. Petja Janžekovič, koordinator projektov in organizator izobraževanj, je njegovo delo v zadnjem času povezano predvsem s pripravo in organizacijo projektnih aktivnosti, v katerih sodeluje Ljudska univerza Ptuj. V tem trenutku sodelujejo v številnih projektih, ki so podprti s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.

 Najpomembnejši in največji med projekti LU Ptuj pa je prav gotovo Center vseživljenjskega učenja Podravje, ki so ga odprli konec leta 2008. Njegova vizija je oblikovanje poslovnih povezav in partnerstev med institucijami, ki podpirajo uresničevanje ciljev vseživljenjskega učenja. Eden splošnih ciljev je tudi povečati stopnjo udeležbe v vseživljenjskem učenju v okviru celotne populacije, kar izhaja tudi iz evropske strategije izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja. Posebej pa si prizadevajo, da bi pritegnili ženske, osebe z nedokončanim šolanjem in težje zaposljive osebe, da bi jim olajšali in pospešili dostop do novih oblik učenja, s posebnim poudarkom na neformalnem učenju.

Že od leta 2005 uspešno izvajajo projekte Usposabljanja za življenjsko uspešnost, ki so namenjeni predvsem brezposelnim, staršem otrok prve triade osnovne šole,  težje zaposljivim, podeželskemu prebivalstvu ter osebam s posebnimi potrebami. Simona Pučko, strokovna delavka pravi, da so to  različni brezplačni formalni izobraževalni programi za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, zaposljivosti ter boljšega obvladovanja temeljnih spretnosti za kakovostnejše življenje. Ljudska univerza Ptuj je verificirani izvajalec sedmih programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto, Beremo in pišemo skupaj, Moj korak, Most do izobrazbe, Izzivi podeželja, Branje za znanje, branje za zabavo, Razgibajmo življenje z učenjem. V teh programih na široko odpiramo vrata vsem udeležencem, saj so zanje brezplačni, financirani s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada.

Mojca Volk se kot organizatorica izobraževanj že več  let prednostno ukvarja z organiziranjem izobraževanja za bodoče ekonomske tehnike, ekonomiste ter inženirje informatike. Njena naloga je udeležence izobraževanja voditi na poti do uspešnega zaključka programa. Sodeluje tudi kot predavateljica in ocenjevalka ter izpraševalka za 2. predmet poklicne mature.

Mateja Hlupič ima že 18-letne delovne izkušnje v izobraževanju odraslih in vodi svetovalno središče Ptuj – projekt ISIO (Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih). Njeno delo je tudi koordinacija vzpostavitve petih dislociranih enot Svetovalnega središča Ptuj, in sicer v občinah Videm, Kidričevo, Destrnik, Markovci in Ormož. Prav tako vam lahko pomaga pri pridobivanju sredstev Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije, na podlagi razpisa za sofinanciranje šolnin v izobraževanju odraslih.

Cilj svetovalnega središča je ponuditi odraslim brezplačen dostop do svetovanja za izobraževanje in učenje, zagotoviti kakovostne storitve za izobraževanje in učenje ter učinkovito prispevati k vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje.

Bernarda Kvas kot organizatorica izobraževanja skrbi predvsem za koordinacijo med predavatelji in udeleženci izobraževanja. Pri svojem delu pokriva strokovna področja predšolske vzgoje in pedagoško-andragoškega izobraževanja, kot koordinatorica izobraževanja tudi pokriva področje srednjega poklicnega izobraževanja za pridobitev poklica prodajalec, pa tudi tečaje usposabljanja za računovodsko knjigovodska dela.

Središče za samostojno učenje Ljudske univerze Ptuj uspešno deluje že trinajst let, vodi ga Dušan Šilak. Po številu vseh kazalnikov se ptujsko Središče za samostojno učenje uvršča v sam vrh tovrstnih središč po Sloveniji. Udeležencem nudijo brezplačno učenje tujih jezikov, uporabo različnih računalniških programov, učenje strojepisja, brskanje po internetu. Vsakemu udeležencu je zagotovljena pomoč, svetovanje, nudenje informacij, spodbuda za delo in skrb za dobro počutje. Dušan Šilak skrbi tudi za tečaje računalništva, študijske krožke, svetovanje v Svetovalnem središču Ptuj, delo na projektih in CVŽU Podravje.

Matjaž Habjanič dela kot organizator izobraževanj v programih: Predšolska vzgoja – srednje strokovno izobraževanje, Predšolska vzgoja – poklicni tečaj, Usposabljanje za voznika viličarja,Usposabljanje za upravljavca težke gradbene mehanizacije, Varstvo pri delu in Usposabljanje za hišnika. Pri tem veliko pozornost posveča informiranju in kvalitetni predstavitvi programov.

V LU Ptuj bodo veseli vsakega udeleženca, ki bo našel izziv v njihovi široki ponudbi izobraževanja in vseživljenjskega učenja.

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj