Domov > Novice > Ljudska univerza Ptuj ponovno uspešna na razpisih
Ljudska univerza Ptuj ponovno uspešna na razpisih

Na Ljudski univerzi Ptuj nadaljujemo z uspešnimi kandidaturami za pridobitve različnih evropskih in drugih sredstev. Tako smo bili tokrat uspešni s prijavo na Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in projektnem učenju za mlajše odrasle od 2010 do 2013. Javni razpis je objavilo Ministrstvo za šolstvo in šport v avgustu 2010.

Z velikim veseljem lahko zapišemo, da smo dobili odobrenih devet novih programov, s katerimi bomo lahko ljudem ponovno omogočili brezplačno izobraževanje. Gre pa za naslednje programe:

UŽU – MI ali Učenje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe

Program je namenjen predvsem mlajšim odraslim z nedokončano srednjo šolo, ki se želijo vključiti v nadaljnje izobraževanje in imajo opravljenih manj kot 10 let šolanja, so brezposelni, imajo pomanjkljive spretnosti v komunikaciji in pri iskanju informacij, so nemotivirani ali malo motivirani za učenje, so pomanjkljivo obveščeni o možnostih nadaljevanja in dokončanja izobraževanja ter o možnostih zaposlovanja, obenem pa imajo različno predznanje. Cilj programa je omogočiti, da bi posamezniki, ki se vključujejo v nadaljnje formalno izobraževanje obnovili ali si pridobili manjkajoča znanja, ki bi jim omogočila lažje obvladovanje učne snovi.

 

UŽU – BIPS, učenje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj

Program je namenjen manj izobraženim staršem otrok v nižjih razredih osnovne šole (1.–4. razred osemletke ali prvo triletje devetletke). Cilj programa je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Cilji programa zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti,usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo.

 

UŽU – IP, učenje za življenjsko uspešnost – izzivi podeželja

Program je namenjen manj izobraženim odraslim  (deset ali manj let šolanja), pretežno prebivalcem podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo in dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Tako tematski sklopi kot tudi vsebina usposabljanja se prilagajajo posamezni skupini, in sicer glede na predznanje, interese in glede na socialno okolje, iz katerega izhajajo.

 

UŽU – MDM, učenje za življenjsko uspešnost – moje delovno mesto

Ciljne skupine so  zaposleni na enostavnih, na manj in srednje zahtevnih ter zahtevnih delih, zaposleni na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo ter zaposleni, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Skupno tem zaposlenim je, da imajo praviloma največ 10 let šolanja, tudi sami niso motivirani za učenje, saj nimajo primernih informacij in priložnosti niti zaupanja v izobraževanje kot sredstvo, ki bi lahko zboljšalo njihov poklicni položaj in njihovo bodočnost, hkrati pa so najbolj prizadeti pri uvajanju tehnoloških in drugih novosti v podjetjih.

 

UŽU – MK, učenje za življenjsko uspešnost – moj korak

Ciljna skupina so osebe, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi boljše obvladovanje temeljnih spretnosti.

V ciljni skupini so zajete tudi odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki so zaključile ali

prekinile izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe.

 

RPO, računalniška pismenost za odrasle

Program je namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Poseben poudarek bomo namenili ranljivim skupinam ter organizirali izvedbo programa za najmanj dve skupini udeležencev s posebnimi potrebami letno (v sodelovanju z Zavodom Dornava). Temeljni namen programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem ne glede na starost ali doseženo izobrazbo.

 

RDO, računalniško digitalno opismenjevanje

Program je novost in je namenjen predvsem (ne pa izključno)odraslim, ki imajo opravljeno osnovno ali nižjo poklicno izobrazbo oziroma nizko raven pismenosti ter nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo in to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu. To so odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

 

BZZ, branje za znanje in zabavo

Program je prednostno namenjen staršem (oziroma starim staršem, ki so motivirani za vključevanje) predšolskih otrok (predvidoma od štiri do šest let), ki iz različnih razlogov (socialni, ekonomski, kulturni, izobrazbeni itn.) niso imeli dobrih možnosti za razvoj lastne pismenosti in tudi tistim staršem predšolskih otrok, ki so motivirani za pomoč pri razvijanju porajajoče se pismenosti svojih otrok, vendar so premalo vešči, da bi bili pri tem uspešni. Program Branje za znanje in branje za zabavo je namenjen odraslim, čeprav aktivno vključuje tudi otroke. Poleg razvoja družinske pismenosti program prispeva tudi k sodelovanju staršev in otrok, ki tako lahko kakovostno preživljajo prosti čas.

 

UŽU (učenje za življenjsko uspešnost ) – Razgibajmo življenje z učenjem

Tudi ta program je novost, namenjen pa je starejšim odraslim, praviloma upokojenim in neaktivnim na trgu dela, ki si želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno in uspešno urejanje svojega življenja in sodelovati v življenju skupnosti ter v preteklosti niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje.

Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar bi udeležencem omogočalo lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter tudi dvig kakovosti življenja.

Na koncu naj še enkrat poudarimo, da so prav vsi programi za udeleženc e brezplačni in da vabimo vse, ki si želijo narediti nekaj zase, si pridobivati nove spretnosti in znanja ali utrditi stara ter si tako dvigniti pozitivno samopodobo, da nas obiščejo in se pridružijo množici zadovoljnih udeležencev.

Programe za dvig ravni pismenosti sofinancirata MŠŠ in ESS.

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj