Domov > Novice > Tiskovna konferenca CVŽU Podravje 2010
Tiskovna konferenca CVŽU Podravje 2010
V sredo, 9. junija 2010, smo v prostorih Ljudske univerze Ptuj izvedli tiskovno konferenco Centra VŽU Podravje, na kateri smo predstavili rezultate aktivnosti v preteklem letu.

Evropska Unija si je postavila smeli cilj postati najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju zasnovano gospodarstvo na svetu, kar lahko dosežemo le tako, da vsakemu posamezniku zagotovimo dostop do  potrebnih znanj in sposobnosti  s katerimi bo lahko aktivno sodeloval v socialnem in ekonomskem življenju. Seveda pa to brez  vsestranske skladne in stalne strategije vseživljenjskega učenja ne bo mogoče.

Vseživljenjsko učenje je danes nedvoumno prepoznano kot pomemben instrument za osebni in profesionalni razvoj posameznika. Številne tako domače kot tudi primerljive tuje analize kažejo, da v Sloveniji še nismo dovolj uspešni pri zagotavljanju pogojev za udeležbo vseh prebivalcev  v  procesu vseživljenjskega učenja. Še zlasti socialno izključene kategorije prebivalcev nimajo dostopa do stalnega vseživljenjskega učenja in izobraževanja s čimer se njihov že tako slabši položaj v socialnem in ekonomskem življenju še poslabšuje.

Dejavnost CVŽU Podravje predstavlja mrežno povezovanje organizacij, ki v regionalnem okolju izvajajo dejavnost informiranja, svetovanja ter  različnih vrst vseživljenjskega učenja in organiziranega samostojnega učenja.

CVŽU Podravje nastopa kot model dolgoročno usmerjenega povezovanja vseh ključnih nosilcev dejavnosti  informiranja, svetovanja ter  različnih vrst vseživljenjskega učenja in organiziranega samostojnega učenja v regiji. Mreža CVŽU Podravje predstavlja pravno zavezujoča razmerja med partnerji, ki zagotavljajo razvoj konceptualnih, vsebinskih in inovativnih organizacijskih rešitev, s čimer se nadgrajuje in razvija dosedanja praksa posamezne v mreži sodelujoče organizacije. S takšnim delovanjem CVŽU Podravje zagotavlja podporo celovitemu in učinkovitemu uvajanju in izvajanju vseživljenjskega učenja na področju celotne regije predvsem z namenom približati izobraževalne možnosti prebivalcem kraju njihovega bivanja zaradi oddaljenosti in slabih cestnih povezav.

Celoten projekt ima naslednje cilje:

  • vključiti  čim večje število prebivalcev regije v oblike vseživljenjskega učenja, ki zagotavljajo uresničevanje ciljev regionalnega razvojnega programa 2007-2013 na področju razvoja človeških virov;
  • povečevanje zaposljivosti prebivalstva, oblikovanje identitete znotraj Slovenije, fleksibilnost v razmišljanju in povezano socialno skupnost;
  • zagotavljanje dostopa do svetovanja in informiranja s področja izobraževanja in učenja čim širšemu krogu prebivalcev regije in s tem večje in ustreznejše vključevanje prebivalstva v najrazličnejše oblike vseživljenjskega učenja in izobraževanja;
  • zagotavljanje dostopa do organiziranega samostojnega učenja čim širšemu krogu prebivalcev regije in s tem povečevanje ustrezno materialno in strokovno podprte udeležbe prebivalcev v oblikah organiziranega samostojnega učenja;
  • razvoj in zagotavljanje dostopa do novih inovativnih oblik in gradiv za učenje in poučevanje kot je e-učenje in mešano učenje, usklajenih s sodobnim načinom življenja, potrebami trga dela  in osebnega razvoja posameznika;
  • promocija vseživljenjskega učenja, ki širši prepoznavnost pomena in novih možnosti, ki jih posamezniku in družbi zagotavlja stalna vključenost v vseživljenjsko učenje;
  • povezovanje potreb uporabnikov s potrebami trga dela in razvojnimi usmeritvami regije katerega cilj je ustrezen in usklajen razvoj človeških virov v regiji;
  • stalno strokovno usposabljanje zaposlenih, katerega cilj je zagotavljanje kvalitetne strokovne podpore prebivalcem v procesu vseživljenjskega učenja.

Temeljni cilj aktivnosti ISIO je izvajanje dejavnosti svetovanja in informiranja za odrasle na območju razvojne regije.

Svetovalno središče ima dva temeljna cilja:

  • vsem odraslim  zagotoviti brezplačno, kakovostno, strokovno in celostno informiranje in svetovanje kot podporo njihovemu izobraževanju in učenju,
  • povezati čim več ponudnikov izobraževalnih in svetovalnih storitev za odrasle v lokalnem okolju v mrežo  ter tako zagotoviti kakovostno, celostno in usklajeno delovanje vseh subjektov za informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih.

 GRADIVO

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj