Domov > Dvig ravni pismenosti
Dvig ravni pismenosti - DRP 2011

NOVIH DEVET BREZPLAČNIH PROGRAMOV ZA ODRASLE

na Ljudski univerzi Ptuj

 

Aktivnosti Ljudske univerze Ptuj nenehno nadgrajujemo ter tako poskušamo uporabnikom ponuditi aktualna in uporabna znanja, za katere smo prepričani, da jih bodo lahko koristno uporabili.  

Z aktivnostmi, ki jih udeležencem na Ljudski univerzi Ptuj nudimo brezplačno, bomo seveda nadaljevali tudi v prihodnje. K temu nas spodbujata izjemno visok odziv udeležencev ter zadovoljstvo tistih, ki so kakšne izmed izobraževalnih oblik, najsibo formalne ali neformalne, pri nas že obiskovali. Še posebej nas veseli dejstvo, da se velik odstotek udeležencev, ki obiskuje začetne oblike brezplačnih delavnic, takoj odloči tudi za nadaljevalne delavnice. To nas navdaja z veseljem in še povečuje našo željo po mnogoterosti in vsestranskosti izobraževalne vseživljenjske ponudbe.

Poleg brezplačnih računalniških delavnic, ki jih izvajamo v okviru CVŽU, izvajamo tudi 60 urni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO) ter 50 urni program Računalniško in digitalno opismenjevanje odraslih (RDO). Oba programa sta financirana s strani MŠŠ, ter sta posledično za udeležence brezplačna. RPO je namenjen začetnikom, ki z vključitvijo pridobijo širša znanja s področja uporabe računalnika oziroma računalniških programov. Poudarek je na uporabi Word Windows, e-pošte in interneta.

 

RDO pa vsebuje poleg znanj s področja računalništva še poznavanje uporabe vsakdanjih predmetov, kamor vsekakor sodijo mobiteli, njihova pravilna in varčna uporaba, pošiljanje in sprejemanje SMS-jev, slikanje, snemanje,…kako pravilno uporabljamo bankomate, na kaj moramo pri tem pozorni, pravilna uporaba parkirnih avtomatov in po potrebi še druge zadeve, če udeleženci izrazijo takšno željo. Iz navedenega sledi, da je ta program namenjen uporabnikom začetnikom s področja širše uporabe različnih elektronskih pripomočkov oziroma aparatov.

 

Z usposabljanji obeh programov smo pričeli v jeseni leta 2010, z naborom kandidatov pa nismo imeli nobenih težav. Tako smo do konca lanskega leta izvedli tri skupine za RPO ter tri skupine za program RDO, skupaj torej šest skupin, v katere je bilo skupaj vključenih 72 udeležencev in sicer po 12 v vsaki skupini. Zanimanje za oba programa je precejšnje, saj imamo že sedaj dovolj vpisanih udeležencev za skoraj celotno letošnje leto.

 

Omeniti velja ša še vse preostale brezplačne programe, ki jih izvajamo v okviru razpisa Dvig ravni pismenosti.

 

UŽU – MI ali Učenje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe

Program je namenjen predvsem mlajšim odraslim z nedokončano srednjo šolo, ki se želijo vključiti v nadaljnje izobraževanje in imajo opravljenih manj kot 10 let šolanja, so brezposelni, imajo pomanjkljive spretnosti v komunikaciji in pri iskanju informacij, so nemotivirani ali malo motivirani za učenje, so pomanjkljivo obveščeni o možnostih nadaljevanja in dokončanja izobraževanja ter o možnostih zaposlovanja, obenem pa imajo različno predznanje. Cilj programa je omogočiti, da bi posamezniki, ki se vključujejo v nadaljnje formalno izobraževanje obnovili ali si pridobili manjkajoča znanja, ki bi jim omogočila lažje obvladovanje učne snovi.

 

UŽU – BIPS, učenje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj

Program je namenjen manj izobraženim staršem otrok v nižjih razredih osnovne šole (1.–4. razred osemletke ali prvo triletje devetletke). Cilj programa je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Cilji programa zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti,usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo.

 

UŽU – IP, učenje za življenjsko uspešnost – izzivi podeželja

Program je namenjen manj izobraženim odraslim  (deset ali manj let šolanja), pretežno prebivalcem podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo in dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Tako tematski sklopi kot tudi vsebina usposabljanja se prilagajajo posamezni skupini, in sicer glede na predznanje, interese in glede na socialno okolje, iz katerega izhajajo.

 

UŽU – MDM, učenje za življenjsko uspešnost – moje delovno mesto

Ciljne skupine so  zaposleni na enostavnih, na manj in srednje zahtevnih ter zahtevnih delih, zaposleni na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo ter zaposleni, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Skupno tem zaposlenim je, da imajo praviloma največ 10 let šolanja, tudi sami niso motivirani za učenje, saj nimajo primernih informacij in priložnosti niti zaupanja v izobraževanje kot sredstvo, ki bi lahko zboljšalo njihov poklicni položaj in njihovo bodočnost, hkrati pa so najbolj prizadeti pri uvajanju tehnoloških in drugih novosti v podjetjih.

 

UŽU – MK, učenje za življenjsko uspešnost – moj korak

Ciljna skupina so osebe, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi boljše obvladovanje temeljnih spretnosti.

V ciljni skupini so zajete tudi odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki so zaključile ali

prekinile izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe.

 

RPO, računalniška pismenost za odrasle

Program je namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Poseben poudarek bomo namenili ranljivim skupinam ter organizirali izvedbo programa za najmanj dve skupini udeležencev s posebnimi potrebami letno (v sodelovanju z Zavodom Dornava). Temeljni namen programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem ne glede na starost ali doseženo izobrazbo.

 

RDO, računalniško digitalno opismenjevanje

Program je novost in je namenjen predvsem (ne pa izključno)odraslim, ki imajo opravljeno osnovno ali nižjo poklicno izobrazbo oziroma nizko raven pismenosti ter nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo in to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu. To so odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

 

BZZ, branje za znanje in zabavo

Program je prednostno namenjen staršem (oziroma starim staršem, ki so motivirani za vključevanje) predšolskih otrok (predvidoma od štiri do šest let), ki iz različnih razlogov (socialni, ekonomski, kulturni, izobrazbeni itn.) niso imeli dobrih možnosti za razvoj lastne pismenosti in tudi tistim staršem predšolskih otrok, ki so motivirani za pomoč pri razvijanju porajajoče se pismenosti svojih otrok, vendar so premalo vešči, da bi bili pri tem uspešni. Program Branje za znanje in branje za zabavo je namenjen odraslim, čeprav aktivno vključuje tudi otroke. Poleg razvoja družinske pismenosti program prispeva tudi k sodelovanju staršev in otrok, ki tako lahko kakovostno preživljajo prosti čas.

 

UŽU (učenje za življenjsko uspešnost ) – Razgibajmo življenje z učenjem

Tudi ta program je novost, namenjen pa je starejšim odraslim, praviloma upokojenim in neaktivnim na trgu dela, ki si želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno in uspešno urejanje svojega življenja in sodelovati v življenju skupnosti ter v preteklosti niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje.

Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar bi udeležencem omogočalo lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter tudi dvig kakovosti življenja.

Na koncu naj še enkrat poudarimo, da so prav vsi programi za udeleženc e brezplačni in da vabimo vse, ki si želijo narediti nekaj zase, si pridobivati nove spretnosti in znanja ali utrditi stara ter si tako dvigniti pozitivno samopodobo, da nas obiščejo in se pridružijo množici zadovoljnih udeležencev.

Programe za dvig ravni pismenosti sofinancirata MŠŠ in ESS.

 
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj